Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Αριστοτέλους Πολιτείας Αθηναίων προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1925]