Σπυρ. Παπανικολάου, Διον. Λεονταρίτης
Στοιχεία χημείας διά την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1933, 1st edition]