Χρ. Β. Λώλος
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης και ίδια της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1929, 3rd edition]