Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου το πρώτον βιβλίον κατ' εκλογήν εκδοθέν διά την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1925, 7th edition]