Άννα Κατσίγρα
Στοιχεία υγιεινής και νοσηλείας προς χρήσιν της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και των αντιστοίχων των λοιπών σχολών της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1922, 3rd edition]