Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος (III-IV) διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1943]