Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων μετ' εικόνων και προσωπογραφιών των συγγραφέων
[1934, 3rd edition]