Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία ελληνική και ρωμαϊκή εγκεκριμένη διά μίαν πενταετίαν 1932-1937, Β΄ Γυμνασίου
[1934, 3rd edition]