Δ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1933, 12th edition]