Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηρόδοτος κατ' εκλογήν εκδοθείς διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων και των Α΄ των Διδασκαλείων
[1925, 10th edition]