Ιωάννης Παπασταύρου
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1940]