Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Ιωάννης Δ. Σταματάκος (σχόλια)
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις (εκλογαί) κείμενον - εισαγωγή - λεξιλόγιον
[1930]