Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της Νέας Ελλάδος (1453-1924) και η σύγχρονος της όλης Ευρώπης διά την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1938, 9th edition]