Ηρόδοτος, Γεώργιος Χρ. Βούλγαρης
Ηρόδοτος κατ' εκλογήν εκδοθείς διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων, κείμενον (Βιβλ. V - IX)
[1902]