Αντώνιος Ιω. Αντωνιάδης
Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς προς χρήσιν των εις την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων μαθητευομένων
[1879, 2nd edition]