Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλικής γλώσσης τα πρώτα μαθήματα διά την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και τας αντιστοίχους τάξεις των Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1929, 3rd edition]