Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Γ΄ τάξεως εγκεκριμένον υπό του υπουργείου της Παιδείας κατά τον Νόμον 5045 διά την πενταετίαν 1932-1937 διά την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1934, 3rd edition]