Α. Λαζάρου, Χ. Θεοδωρίδης
Ιστορία ελληνική και ρωμαϊκή διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1931, 3rd edition]