Παύλος Α. Βαλάκης
Ελληνική ιστορία από της αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντιστοίχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1922]