Α. Λαζάρου, Χ. Θεοδωρίδης
Ελληνική ιστορία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι των ημερών μας διά την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και των αντιστοίχων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 2nd edition]