Νικ. Στυλ. Μπαξεβανάκις
Λογική η μόνη εγκεκριμένη διά την Δ΄ τάξιν των Τετραταξίων Γυμνασίων και την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1922, 3rd edition]