Γεώργιος Δούκας
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων
[1868, 3rd edition]