Δ. Πανταζής
Ιερά ιστορία κατ' επιλογήν συναρμολογηθείσα προς διδασκαλίαν των μαθητών και Ελληνικών Σχολείων
[1873, 9th edition]