Ευστράτιος Δ. Τσακαλώτος
Επίτομος λατινική γραμματική προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως του σχολείου
[1892]