Παυσανίας, Κ. Α. Ρωμαίος (σχόλια)
Εκλογαί εκ των Αττικών του Παυσανίου προς χρήσιν της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1929, 2nd edition]