Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και των αντιστοίχων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1928, 5th edition]