Ευαγ. Κ. Κοφινιώτης
Γραμματική της του Ηροδότου διαλέκτου προς χρήσιν των μαθητών Γυμνασίων
[1897]