Γ. Λογοθέτης, Ε. Αντωνιάδης, Μ. Ρόκος, Γ. Σαμαράς
Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων, τεύχος β΄ (διά την Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ τάξεις)
[1928]