Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1914]