Νικόλαος Κοντόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1930]