Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας εγκεκριμένη υπό του υπουργείου και της Ιεράς Συνόδου προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ και νυν Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1939, 4th edition]