Σωκρ. Γ. Σαριβαξεβάνης
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης διά τας τέσσερας τάξεις των τετραταξίων Γυμνασίων, τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως, την Γ΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων των θηλέων και διά τα Διδασκαλία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
[1926, 6th edition]