Γαλλική χρηστομάθεια προς χρήσιν των Γυμνασίων (τόμος πρώτος, πρώτη τάξις του Γυμνασίου)
[1887, 3rd edition]