Διονύσιος Ε. Κολοκότσας
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως (τόμος Α΄ )
[1898]