Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Αριθμητικά προβλήματα προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1940, 5th edition]