Νικόλαος Σ. Γκινόπουλος
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος διά την Δ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1909]