Ιωάννης Ν. Γεραρής
Ελληνική χρηστομάθεια συντεταγμένη κατά τας νεώτατας διδακτικάς μεθόδους προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και της έκτης των Πολυταξίων Πλήρων Δημοτικών
[1914, 5th edition]