Πλούταρχος, Δημήτριος Ι. Φιλικός (σχόλια)
Εκλογαί εκ των Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου εκδοθείσαι μετά σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου και των μαθητριών της Γ΄ τάξεως των Αστικών Σχολείων των Θηλέων (τεύχος Β΄ )
[1917, 2nd edition]