Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως τα τρία πρώτα βιβλία κατ' εκλογήν εκδοθέντα διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την Α΄ των Αστικών Σχολείων των θηλέων
[1918, 4th edition]