Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Νικολ. Σ. Γκινόπουλος (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Απολλοδώρου Βιβλιοθήκης και της Αιλιανού Ποικίλης Ιστορίας διά τους μαθητάς της πρώτης τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων μετά σημειώσεων λεξικολογικών, γραμματικών, πραγματικών κλπ.
[1935]