Γουσταύος Αδόλφος Λίνδνερ (Gustav Adolf Lindner), Δημήτριος Ιωαννίδης Ολύμπιος (μετάφραση)
Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας προς χρήσιν των Γυμνασίων και διδασκαλείων
[1901, 6th edition]