Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ελληνική ιστορία από του 3ου αιώνος π. Χ. μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων διά την δευτέραν τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντίστοιχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 6th edition]