Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων διά την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και των αντιστοίχων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1922, 4th edition]