Σπύρ. Π. Σούγκρας
Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1902, 2nd edition]