Ιωάννης Πολέμης
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων μετ'εικόνων και των προσωπογραφειών των συγγραφέων
[1919]