Πλάτων Μητροπολίτης Μόσχας, Α. Κοραής (μτφρ.)
Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας προς χρήσιν των απανταχού Γυμνασίων και σχολείων
[1848]