Δημήτριος Π. Χατζηεμμανουήλ
Φυσική και Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1905]