Κ. Παπαρρηγόπουλος
Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας βιβλίον δεύτερον περιέχον την μέσην ιστορίαν
[1884]