Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Θεοφάνης Α. Κακριδής (επιμέλεια, σημειώσεις)
Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνος Επιστολαί αι προς διδασκαλίαν εν τοις γυμνασίοις υπό του υπουργείου ωρισμέναι διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1931, 1st edition]