Δ. Δούκας, Ε. Καραγιαννόπουλος, Σ. Μπαλής
Φυσική πειραματική και χημεία για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού και τον Α΄ χρόνο συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
[1947, 2nd edition]